ZILUSTROWANIE ŚRODOWISK NAUCZYCIELSKICH

W celu zilustrowania stanowisk nauczycielskich w zakresie istoty i funkcjonowania doradztwa metodycznegb przytoczę kilka wypowiedzi: Nauczycielka szkoły podstawowej, 3 lata pracy, wykształcenie średnie pedagogiczne, III rok studiów zaocznych – biblbgia: „Cbraz więcej nauczy­cieli ma ukończone studia magisterskie. Dają bne pbczucie pewności siebie i przekonanie o słuszności podejmowanych działań. Pomagają rozstrzygać wiele kwestii samodzielnie, bez oglądania się…


WYMIENIONE ZARZUTY

Z wyżej wymienionych zarzutów dotyczących kształcenia nauczycieli nale­ży wyciągnąć wniosek, że dzisiejszemu nauczycielowi trzeba pomagać we wszystkich dziedzinach jego działalności, tzn. w zakresie uzupełniania i aktualizowania wiedzy merytorycznej, dydaktyczno-metodycznej czyli tech­nik pedagogicznych, wiedzy i umiejętności wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych. Zagadnienia te rozumieją ci, którzy „uszczęśliwiają” nauczycieli doskonaleniem, doradztwem i pomocą. Jak sobie wyobrażają dbskbnalenie i doradztwo…


ZŁE KSZTAŁCENIE

Prof. Wacław Strykowski z Uniwersytetu Poznańskiego twierdzi, że nau­czyciele są źle kształceni i wskazuje w jakich obszarach i z jakich przy­czyn. Warto niektóre z tych tez przypomnieć:negatywna selekcja na studia nauczycielskie,brak jasno określonego mocelu osobowościowego realizowanego w uczelniach pedagogicznych,przeteoretyzowane programy nauczania, nastawione na wiedzę a nie umie­jętności pedagogiczne,w nauczaniu przewaga metod Dodających i werbalnych sprzyjających kształ­towaniu…


OCZEKIWANIA NAUCZYCIELI

Pojęcie – doradztwo – w literaturze pedagogicznej jest rozumiane róż­nie. Rozumiane jest jako podpowiadanie, sugestia, perswazja, przekonywa – nie, argumentowanie, pomoc przy rozwiązywaniu trudnych problemów, pomoc przy podejmowaniu decyzji itp., ale również, aby ktoś uznawał racje, spo­sób myślenia i postępowania, cele, zasady, życzenia, reguły doradzającego czyli w sumie postępował i zachowywał się według jego woli. Jeśli…


MŁODZI NAUCZYCIELE

Młodzi nauczyciele szczególny nacisk kładą na pomoc i doradztwo metody­czne. Najchętniej skorzystaliby z różnych materiałów metodycznych, w tym także propozycji konspektów lekcji oraz możliwości uczestniczenia w lek­cjach innych nauczycieli.Wypowiedzi nauczycieli wskazują na ogromne zróżnicowanie ich indywidu­alnych potrzeb i oczekiwań. Bo też i samo środowisko nauczycielskie jest bardzo zróżnicowane zarówno pod względem wykształcenia, formalnych i rzeczywistych…


POZYTYWNE WNIOSKI

Pozytywnie oceniane są też kontakty niewielkich grup nauczycieli tej samej specjalności organizowane kilka razy w ciągu roku celem wymiany doświadczeń oraz wspólnego rozwiązywania trudniejszych problemów.Zgłaszano również potrzebę spotkań z ludźmi nauki, które ułatwiałyoy nauczycielom ogólną orientację w nowych kierunkach rozwoju wiedzy teo­retycznej danej specjalności oraz pozwalały zapoznać się z propozycjami najnowszej literatury.Większość nauczycieli jest zdania,…


REALIZOWANE OD LAT

Warto też nadmienić, że rea­lizowane od wielu lat formy działalności w systemie doskonalenia nauczy­cieli zgłaszane były przez niektórych nauczycieli jako propozycje do wdro­żenia, co świadczy o niedostatkach w przepływie informacji między instytu­cjami, ale także i niezbyt wysokim zainteresowaniu części nauczycieli ofertą KON w zakresie własnego doskonalenia. przyczynach braku motywacji ze strony nauczycieli do pracy nad włas­nym…


NIERZETELNOŚĆ W PRACY

Z drugiej strony nie można też wykluczyć nierzetelności w pracy niektó­rych metodyków, braku życzliwości wobec nauczyciela, zbyt „wyniosłego” i nadmiernie zdystansowanego stylu pracy. Mamy w takich przypadkach do czynienia z przykrym zjawiskiem podrywania autorytetu określonego zespołu przez nieodpowiedzialne jednostki. Takie sytuacje mogą się zdarzyć w każdej grupie zawodowej.Jak widać nie trudno jest uzyskać materiał sondażowy…


NAUCZYCIELE METODYCY

Ponadto niezbyt pochlebne opinie nauczycieli o metodykach mają swoje źródło w ciążącym na nich skojarzeniu z dawniejszą funkcją wizytatora, a więc osoby przede wszystkim oceniającej. Wpływ metodyków na ocenę pracy nauczyciela w dalszym ciągu stwarza niekiedy barierę psychologiczną, która utrudnia prawidłowy kontakt i autentyczną pomoc. Czy jednak w systemie do­radztwa wyeliminowanie tego wpływu będzie możliwe?…


ZEBRANE OPINIE

Nasuwa się w tym’miejscu wątpliwość: czy w aktualnej rzeczywistości, na •którą akładają się m.in. zasygnalizowane wyżej uwarunkowania, przeciętni, nauczyciele (poza jednostkami szczególnie ambitnymi) bez inspiracji z zew­nątrz, bez rzetelnie przemyślanego systemu motywacyjnego, sami. wyłącznie z wewnętrznej potrzeby będą skutecznie zabiegać o wyższą jakość swojej pracy?Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie nie rokują optymistycznych prognoz. W istniejącym…