Nadal jednak zasila budżet kraju sprzedaży, a nie kraju pochodzenia. Oznaczało to konieczność przeciw­działania celowemu obniżaniu stawek podatku VAT od towarów, które w dużych ilościach są eksportowane do innych państw członkowskich, celem poprawienia pozycji konkurencyjnej własnych przedsiębiorstw. W tym celu ustalono minimalną wspólnotową podstawową stawkę VAT w wysokości 15%. Jednakże przyjęcie takiego systemu wiąże się z potrzebą bardzo ścisłej współpracy, która w praktyce oparta jest o rozbudowany system informa­tyczny. Jeszcze jedną ważną dziedziną, w której podjęto działania mające ułatwić funkcjonowanie wspólnotowego rynku były wysiłki na rzecz zniesienia ograniczeń dla przepływu pracowników. Zlikwidowanie granic i kontroli granicznej nie przybrało jeszcze powszechnego wymiaru i póki co jest ogra­niczone do obszaru krajów, które podpisały porozumienie z Schengen. Stop­niowo, jak można sądzić, obszar bez granic dla poruszania się ludzi będzie ulegał rozszerzeniu. Pozostałe działania wiązały się z ułatwieniem przepływu osób posiadających kwalifikacje wymagające uznania w innych krajach.